Medlemsskap

HUR BLIR MAN MEDLEM I ARBETSMILJÖSENIORERNA


Man kan bli medlem i Arbetsmiljöseniorerna från och med det år man går i pension respektive delpension. Som anförvant/medlem kan nära anhörig till medlem eller tidigare medlem antas.


Anförvantmedlem betalar samma årsavgift som övriga medlemmar och har rätt att delta i alla aktiviteter och sammanträden på samma villkor som dessa. Anförvantmedlem har dock ingen rösträtt inom Arbetsmiljöseniorerna.


Avgift för medlemskap är 100 kronor per år för medlemmar bosatta inom SL-området (Stockholms län). För medlemmar utanför SL-området är årsavgiften 50 kronor per år. Observera att enligt de nya stadgarna måste avgiften betalas årligen. Föreningens plusgiro är 2 06 93-8.


Vill du bli medlem, kontakta Claes Petersén, Idrottsvägen 39, 791 52 Falun, tel.: 070-666 12 70.  Du kan givetvis även kontakta någon av de andra i styrelsen.


Om du redan är medlem...

Har du bytt bostadsadress eller e-post alternativt om du fått ny e-postadress? Vill du kontrollera att alla dina uppgifter finns med och att de är rätt? Då är det viktigt att du meddelar Claes Petersén,(claes.petersen@telia.com). som har ansvaret för vår medlemsförteckning. Han kan då lägga in uppgifterna i medlemsregistret. 
Sidan redigerad 2024-02-26